Hola Pola

unieke geboortekaartjes & doopsuiker

 

Algemene voorwaarden

HOLA POLA  
Evelien Gommeren
Molenveldlaan 27
2650 Edegem
+32 473 78 68 10

info@holapolaparty.be
BTW BE0629.684.210


Artikel 1. ALGEMEEN

De klant die een overeenkomst afsluit met HOLA POLA wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. De algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website www.holapolaparty.be.  

Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de klant.  

 

Artikel 2. KWALITEIT, SERVICE & DRUKWERK

HOLA POLA werkt nauw samen met verschillende drukkerijen teneinde kwalitatief drukwerk te garanderen aan de klant. Indien de klant opteert om zelf een drukkerij aan te stellen, dient zij hiervoor zelf de nodige maatregelen te treffen en beperkt HOLA POLA zich tot het louter afleveren van een digitaal ontwerp.  Alle ontwerpen worden steeds digitaal gedrukt, tenzij anders overeengekomen. HOLA POLA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutief / gebrekkig drukwerk.

Enkel indien het drukwerk door tussenkomst van HOLA POLA gebeurt, zal laatstgenoemde in geval van problemen/ gebreken louter bemiddelend optreden. In geen geval zal HOLA POLA gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding in geval van foutief/gebrekkig drukwerk.   


Artikel 3. GEGEVENS ONTWERP

De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is HOLA POLA niet aansprakelijk voor de correctheid van de gegevens op het ontwerp. 

Om schrijffouten te vermijden worden in geval van een geboortekaartje/ontwerp de gegevens (naam, geboortedatum, gewicht, lengte,…) vlak na de geboorte per sms/mail doorgestuurd.

Wanneer de klant een ontwerp op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op het gebruiksrecht. HOLA POLA kopieert geen bestaande ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust.


Artikel 4. KLEUREN

Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte ontwerpen. Dit kan te wijten zijn aan de foutieve instelling van je beeldscherm, lichtinval, papiersoort,... Ook kunnen de kleuren van het geboortekaartje en de eventuele extra’s in kleur verschillen. Dit omdat deze niet op dezelfde ondergrond (papiersoort, stickers,…) gedrukt wordt. 

HOLA POLA kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 


Artikel 5. ANNULEREN

Indien u een bestelling van de webshop wil annuleren dient u dit binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling te doen door een e-mail te verzenden aan info@holapolaparty.be

Gepersonaliseerde items die reeds in bestelling zijn kunnen nooit worden geannuleerd.


Artikel 6. PRIJZEN

Prijzen bij de artikelen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Voedingswaren hebben een tarief van 6% BTW. 

Artikel 7. BETALING

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. 

Bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsinteresten verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur ten belope van 12 % op het factuurbedrag.  Er is tevens een schadebeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 100 EUR.

 

Artikel 8. LEVERING

De levering van geboortekaartjes / artikelen van de webshop / …gebeurt normaliter binnen de twee werkdagen na het doorsturen van de gegevens. Indien bepaalde artikelen van de webshop niet voorradig zijn, zal de levering meer tijd in beslag nemen afhankelijk van de leverancier / producent van de artikelen.

HOLA POLA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering ingevolge problemen bij het postorderbedrijf door o.m. stakingen, fouten van leveranciers, ... .


Artikel 9. KLACHTEN

Eventuele klachten moeten gemeld worden binnen de 24 uur na ontvangst.

Voor eventuele klachten omtrent het drukwerk kan verwezen worden naar artikel 2 van onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van HOLA POLA is beperkt tot de totale prijs die de klant betaald heeft voor het product. HOLA POLA kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor fouten van derden (postorderbedrijf, drukker, leverancier,…).


Artikel 11. RETOUR PRODUCTEN

De geleverde producten, mits uitzondering van gepersonaliseerde items, voedingswaren, planten,…kunnen binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending, worden geretourneerd. De klant verwittigd HOLA POLA hierover per mail. De producten dienen in de originele verpakking te zitten en mogen uiteraard niet gebruikt zijn. Van zodra HOLA POLA de producten in ontvangst heeft genomen en gecontroleerd heeft, wordt het bedrag binnen de 7 werkdagen teruggestort (exclusief de verzendkosten). De verzendkosten voor retour zijn voor rekening van de klant.


Artikel 12. PRIVACY

De klant erkent kennis te hebben genomen van het privacybeleid van HOLA POLA op haar website en dit te hebben aanvaard.


Artikel 13. AUTEURSRECHT

Alle afbeeldingen/ ontwerpen op de website van HOLA POLA vallen onder de bescherming van het auteursrecht. De ontwerpen mogen nooit nagemaakt, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOLA POLA. Alle ontwerpen worden gekenmerkt door het logo en/of de benaming van HOLA POLA. Bij overtredingen is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van € 250 per inbreuk. Indien de schade hoger is dan € 250 per inbreuk, kan HOLA POLA integrale schadevergoeding claimen.

Elk ontwerp blijft exclusieve eigendom van HOLA POLA.

 

Artikel 14. WIJZIGING

HOLA POLA is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.


Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht volgens Belgisch recht.

De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd, tenzij HOLA POLA er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de klant. 

 

Privacy Policy

HOLA POLA zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en zal ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan haar verschaft vertrouwelijk behandelen. HOLA POLA zal de gegevens van bezoekers van de website slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal HOLA POLA deze gegevens uitsluitend gebruiken mits uw toestemming. HOLA POLA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

 

HOLA POLA gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

-       als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, heeft HOLA POLA uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden;

-       om het winkelen en het proces van offerteaanvragen bij HOLA POLA zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij mits uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan HOLA POLA de website persoonlijker maken. 

 

HOLA POLA kan uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van haar website en over haar speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet wenst, kan u zich uitschrijven via haar website. 

 

Indien u bij HOLA POLA een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 

 

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. 

 

HOLA POLA verkoopt uw gegevens niet. Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en HOLA POLA zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

  

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. HOLA POLA gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het winkelen bij HOLA POLA geen cookies ontvangt. 

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van HOLA POLA, kan u contact met ons opnemen via telefoon en/of per mail op het adres info@holapolaparty.be. In geval van wijziging van onze Privacy Policy, vindt u de laatste versie terug op onze website www.holapolaparty.be.